Ekorozwój

PODSTAWĄ EKOROZWOJU JEST ZAŁOŻENIE, ŻE POPRAWA A PRZYNAJMNIEJ NIE POGARSZANIE STANU ŚRODOWISKA, JEST JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH ROZWÓJ EKONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTW

Natura

Każde przedsiębiorstwo, firma, zakład powinno kierować się kluczowymi zasadami ekorozwoju, dotyczącymi polityki środowiskowej: nieustannym minimalizowaniem naszego wpływu na środowisko, projektowaniem produktów o znaczeniu proekologicznym, efektywnym użytkowaniem surowców, energii i wody, utrzymywaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy, współpracą z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi na rzecz osiągnięcia najwyższych standardów ochrony środowiska oraz poszukiwaniem rozwiązań, które pozwolą uczynić nasze produkty dużo bardziej przyjaznymi środowisku, niż wymagają tego zewnętrzne normy.

TRANSFORMACJA

EKOROZWÓJ DLA BRANŻY DRZEWNEJ I MEBLARSKIEJ TO PRZEDE WSZYSTKIM NOWA FILOZOFIA ROZWOJU GLOBALNEGO, REGIONALNEGO I LOKALNEGO, PRZECIWSTAWIAJĄCA SIĘ WĄSKO ROZUMIANEMU WZROSTOWI GOSPODARCZEMU

MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Podczas projektowania procesów produkcyjnych (technologicznych) pojawia się wiele zagadnień i zadań do rozwiązania. Jednym z poważniejszych jest obliczenie i ustalenie stopnia mechanizacji, albo automatyzacji, której częścią może być mechanizacja. Ma to decydujący wpływ na koszty inwestycyjne uruchomienia nowej produkcji, ale także, co ważniejsze, na koszty dalsze czyli produkcyjne i eksploatacyjne, co związane jest z efektywnością inwestycji.

KOMPUTERYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM I MEBLARSKIM

Podstawowe warunki sukcesu w produkcji, a zwłaszcza w ostrej konkurencji, to: informacja – aktualna i na czas, szybkość reakcji i elastyczne przystosowanie procesu technologicznego do zmieniającej się nieustannie sytuacji na rynku.

Kluczową rolę w sukcesie i rozwoju firm z branży drzewnej i meblarskiej odgrywa dziś innowacyjność. Innowacyjność jest też ważna nie tylko z perspektywy polityki środowiskowej firm, ale przede wszystkim z uwagi na tkwiący w niej potencjał możliwości redukcji kosztów, w tym optymalizacji wszelkich procesów związanych z produkcją.

Robotyzacja

Sposób, w jaki powstają produkty, ich zgodność z celami ekorozwoju, ma ogromne znacznie dla przyszłości naszej planety oraz dla przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym.

Gospodarka oparta na ekorozwoju, to jeden z najważniejszych megatrendów, które będą determinować globalny, regionalny i lokalny biznes w najbliższych latach.

Optymalizacja wszelkich procesów produkcyjnych

Polskie firmy meblarskie muszą dostosować się do wyzwań gospodarki zrównoważonej, w przeciwnym razie będą mocno tracić.

WIARYGODNYM PARTNEREM W WYBORZE EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ

Poprzez wdrażanie do praktyki założeń ekorozwoju w postaci przygotowania firm, zakładów i przedsiębiorstw branży drzewnej i meblarskiej do rozwiązań innowacyjnych, wykorzystania surowców i materiałów ekologicznych, pozwalających podnosić jakość życia społeczeństwa oraz pozytywnie oddziałujących na stan środowiska naturalnego i zdrowie, Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej dąży do wykreowania nowoczesnego sektora drzewnego i meblarskiego spełniającego wymagania społeczeństwa XXI.