Ekoinnowacje

Ochrona środowiska

Ekoinnowacje to wszystkie rozwiązania (produkty, procesy, technologie, innowacyjne metody marketingu i zarządzania), które służą ochronie środowiska i zdrowiu człowieka.

Ekoinnowacja to każda innowacja, która prowadzi do osiągnięcia ekorozwoju przez ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej na środowisko, zwiększenie odporności przyrody na obciążenia lub zapewnienie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie korzystania z zasobów naturalnych.

Transformacja

Ekoinnowacja nie musi być rozwiązaniem radyklanym, niekiedy nawet niewielkie, proekologiczne udoskonalenie ma istotne znaczenie.

Zastosowanie ekoinnowacji sprzyjających rozwojowi nowych procesów, technologii i usług, dzięki którym przedsiębiorstwa branży drzewnej i meblarskiej stają się bardziej przyjazne środowisku, ułatwia optymalizację potencjału w zakresie wzrostu gospodarczego, a jednocześnie umożliwia podjęcie takich wyzwań, jak zmiana klimatu, niedobór zasobów naturalnych oraz zanikanie różnorodności biologicznej.

Natura

Ekoinnowacje to także wzorowanie się na naturalnych rozwiązaniach, jakie możemy znaleźć w biosferze. Niekiedy będzie to powrót do takich rozwiązań, które już wykorzystywaliśmy. Zatoczyliśmy koło, zrozumieliśmy wiele dotychczasowych błędów i wracamy do natury, naśladując ją, poszukując ekoinnowacji.

Ekoinnowacje niewątpliwie stanowią szansę dla przedsiębiorstw meblarskich. Ich wprowadzenie przyczynia się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności, pozwala wykorzystać nowe możliwości rozwoju oraz pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

Środowisko

Ekoinnowacje oznaczają zmniejszenie lub wyeliminowanie obciążeń środowiskowych, w tym także ograniczenie zużycia zasobów, także tych najbardziej istotnych, jakimi są zasoby wody i surowce energetyczne.

Przemysł drzewny w Polsce musi przyspieszyć, zarówno w procesie praktycznej realizacji dobrych pomysłów, jak i rozwoju przemysłowym, likwidując bariery ekonomiczne i prawne, a także promując inwestycje i pobudzając popyt oraz upowszechniając wiedzę w tej dziedzinie.

Automatyzacja

Automatyzacja produkcji jest szansą dla polskich firm z branży drzewnej, nie tylko na zdobycie przewagi konkurencyjnej, ale jest także antidotum na coraz większe problemy z dostępem do siły roboczej.

Ekoinnowacje mają bezpośrednie przełożenie na wzrost dochodowości zakładu i obniżenie kosztów jego utrzymania. Natomiast głównym celem zarządzających firmami powinien być wzrost przychodów, nie tylko cięcie kosztów.

Nowe rozwiązania

Ekoinnowacje to rozwiązania, które pozwalają na pełny recykling, bez szkody dla środowiska na etapie produkcji, przetwarzania, jak i wtórnego wykorzystania produktu. To także takie produkty, które ulegają pełnej biodegradacji w procesach nie stanowiących jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka. W końcu ekoinnowacje to racjonalne wykorzystanie pozostałości i odpadów poprodukcyjnych.

Słowo innowacja nabiera nowego znaczenia w obliczu coraz wyższych wymagań ekologicznych stawianych dziś przedsiębiorstwom drzewnym i meblarskim.


Nowe technologie

Pojęcie ekoinnowacyjności i ekoinnowacji bardzo ściśle wiąże się z ideą ekorozwoju, z teorią i praktyką ekologicznej (zielonej) ekonomii, z dotychczas używanymi pojęciami takimi jak: technologie środowiskowe, ekotechnologie, technologie zrównoważonego rozwoju.

Ekoinnowacje są ważnym czynnikiem warunkującym rozwój w przemyśle drzewnym, bowiem podnoszą bezpieczeństwo jakości i wydajności zakładów produkcyjnych, obniżając jednocześnie ich negatywny wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na środowisko pracy.

Robotyzacja

Automatyzacja procesów z wykorzystaniem robotów w określonych obszarach produkcji jest w stanie zastąpić pracę aż 30 proc. pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

Ekoinnowacje mają wpływ na optymalizację procesów produkcyjnych. Jeśli firma zoptymalizuje wszystkie elementy procesu produkcji, wówczas podnosi się całościowa wydajność firmy.

Rozwój

Ekoinnowacje to przede wszystkim szansa na rozwój dla firm drzewnych i meblarskich.

Obecny model innowacji w dobie nowych technologii wymaga stworzenia i wykorzystania otwartego ekosystemu.

Digitalizacja

Digitalizacja jest jednym z podstawowych filarów inicjatywy ekoinnowacji i jednocześnie odpowiedzią na rosnące wymagania globalnego przemysłu drzewnego. Globalizacja prowadzi do zwiększenia nacisku na kwestie optymalizacji i elastyczność procesów, przy jednoczesnej konkurencyjności produkcji. Szybkie wdrażanie nowych modeli biznesowych oraz produkcyjnych ma znacząco skrócić czas wprowadzania produktu na rynek

Digitalizacja stopniowo wkracza we wszystkie warstwy systemu produkcyjnego, począwszy od warstwy zarządzania inwestycją, planowania produkcji, sterowania, komunikacji aż do poziomu inteligentnych urządzeń obiektowych.
WIARYGODNYM PARTNEREM W WYBORZE EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ